Home

Câte fracţii echiunitare au numitorul impar şi de o cifră

A) Scrie 3 fracţii subunitare cu - 8650127 A) Scrie 3 fracţii subunitare cu numărătorul par şi numitorul egal cu cel mai mic număr de două cifre. b) Câte fractii echiunitare au numărătoru De asemenea, orice număr întreg poate fi reprezentat printr-o fracţie cu numitorul egal cu 1, de exemplu: 4 = 4 1. Fracţiile ordinare se împart în ireductibile, atunci când numărătorul şi numitorul nu au divizori comuni, de exemplu 3 4, 7 8, 11 2 etc., şi reductibile, atunci când numărătorul şi numitorul au divizori comuni: 5 10.

-echiunitare -ireductibile -nu se pot simplifica -reductibile - se pot simplific 10. La un supermarket s-au adus duminică dimineața 15 cutii cu câte 36 de ciocolate cu lapte, iar după-amiaza s-au mai adus încă 114 cutii cu câte 27 de ciocolate cu lapte. Ştiind că s-au vândut 2 780 de ciocolate, află câte ciocolate au mai rămas. 9. Efectuează 2 × a × b × c, știind că a × c = 607, iar 2b = 162. 11 numitorul 6 şi numărătorul. 2. numărătorul 1 şi numitorul. 4. numitorul 8 şi numărătorul, cel mai mic număr. impar. numărătorul, sfertul lui 4 şi numitorul, triplul lui. 3. compară fracţiile după model:2 < 1<3. 44. 97Matematica - prietena mea - fişe de lucru - clasa a III-a. Fracţii echiunitare e) supraunitare, cu numitorul 16 şi numărătorul cub perfect de două cifre. 5) Dintre fracţiile: , scrieţi: a) fracţiile supraunitare; b) fracţiile echiunitare; c) fracţiile subunitare. 6) Fie mulţimile: M = {2, 3, 6} şi N = {1, 2, 5, 7}. Determinaţi mulţimile: A=, B=, C =. 7) Scrieţi toate fracţiile supraunitare ce au. 6 Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale cuprinse între 0 şi 1 000 000 1 Scrie numerele reprezentate pe numărători, apoi indică cifrele de pe locul: a. zecilor; b. zecilor de mii; c. sutelor; d. sutelor de mii. 2 Completează casetele cu numere corespunzătoare. a. 36 999 37 001 46 999 47 001 134 859 134 861 539 799 539 80

a) Scrie 3 fracţii subunitare cunumărătorul par şi

 1. 12 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu şi fără trecere peste ordin Probleme rezolvate: 1. De la o crescătorie de păsări s-au adus spre vânzare într-o zi 429 găini şi 338 ra6e
 2. De câte ori e mai mică diferenţa faţă de produsul numerelor 10 şi 8? a) de 10 ori; b) de 40 de ori; c) de 9 ori; d) de 8 ori. 13. Riţa-Veveriţa a ascuns în trăistuţă semnele: >, <, =. Cum şi unde le foloseşte? 20 : 2 : 2 20 : 4; 1 × 3 × 5 1 + 3 + 5; 90 : 10 : 9 90 - 10 - 9. 15. Verifică egalităţile, scriind DA sau NU
 3. Reţin esenţialul FRACŢII ORDINARE Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie 1 Competenţa: Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice Fracţiile supraunitare reprezintă mai mult de un întreg, de unde posibilitatea de a le scrie în două moduri. 1 1 4 = 5 4 Oricărei fracţii supraunitar

Fractii: -numarator, -numito

 1. ate şi distincte. Obiectele colecŃiei se numesc elementele mulŃimii. MulŃimile se notează cu litere mari, iar elementele lor prin litere mici. Dacă A este o mulŃime şi a un element al său, vom spune că a aparŃine mulŃimii A şi vom scrie: a ∈∈∈.
 2. Numerele naturale a şi b se numesc numărătorul, respectiv numitorul fracţiei şi sunt separate prin linia de fracţie. Numitorul unei fracţii ne arată în câte părţi egale a fost împărţit întregul, iar numărătorul ne arată câte astfel de părţi au fost luate. Observaţie: Oricare ar fi numărul natural a, acesta se scrie ca.
 3. 2a 180º suplementare : două unghiuri care au suma 2a Numărul este abscisa, iar 3 este ordonata Funcţie liniară de gradul I este o funcţie de forma f : R R, f x ax b. Dreptunghiul: paralelogramul care are x suplementul unghiului de 20º este unghiul de 160º intersectează două drepte Ex. f x 3x 5 Unităţi de măsură unghi alungit.
 4. Înmulțirea a două numere de o cifră: 1: calculează: 6 x : 4 = 3 x 0 = 6 x 8 = 3: - numărătorul 1 şi numitorul 4 - numitorul 8 şi numărătorul, cel mai mic număr impar - numărătorul, sfertul lui 4 şi numitorul, triplul lui 3 Fracţii echiunitare
 5. Fractii echivalente cu 2 supra 5. Scrieti 5 fractii echivalente cu 2 supra 5. Cere detalii ; Urmăreşte Raportează abuzul! de Pelagea 21.01.2015 Conectează-te pentru a adăuga un comentari cu 2); 5 2 15 63 ( spunem că: am simplificat fracţia 15 6 cu 3); Definiţie: A simplifica fracţia b a cu numărul natural nenul n, înseamă a împărţi şi numărătorul a şi numitorul b la n
 6. unei mulţimi=câte elemente are acea mulţime. echiunitare Fracţii 5 341. ; 5 341 9 16 - , care nu se pot simplifica. Ex. -Finite-Periodice simple-Periodice mixte Transformarea fracţiilor zecimale 7 7%din300 300 21 100 3 raportul numerelor 3 şi 5 este 5 2 4 o egalitate de două rapoarte (ex. ) 3 6 2,3,4,6se numesc proporţiei 3 şi.
 7. Exemplu: În scrierea numărului 128 487 658, cifra 8 apare de trei ori şi, de la dreapta la stânga, ea are urmă-toarele valori: 8 unităţi, 8 zeci de mii şi 8 milioane. Pentru a citi un număr natural, se grupează cifrele câte trei, de la dreapta la stânga. Aceste grupe sunt numite clase

(DOC) Formule matematica gimnaziu Alice Cojocaru

Fractii echivalente cu 2 supra 5 ce sunt fractiile

 1. ăm numitorul comun calculând c.m.m.m.c (cel mai mic multiplu comun) al numerelor de la numitor
 2. 16. Scrie toate numerele care au suma cifrelor 2 şi sunt cel mult egale cu 20 000 şi apoi află suma lor. 17. Răsturnatul unui număr de 6 cifre se micşorează cu cel mai mare număr impar care are suma cifrelor 13 şi este mai mic decât 25 000, obținându-se 696 961. Micşorează numărul inițial cu succesorul lui 39 789. 18
 3. Matematica, prin activităţile interdisciplinare propuse, contribuie la încurajarea comportamentului creativ al elevilor, consolidând, la nivel intelectual, atitudini pozitive atât faţă de matematică, cât şi faţă de alte domenii de studiu: arte, ştiinţe, limbă şi comunicare. Sub aspect tematic, la clasa a III-a/a IV-a este extins.
 4. de coardă-diametrul perpendicular pe o coardă înjumătăţeşte şi . coarda şi arcul -unghiurile opuse ale unui patrulater inscriptibil sunt suplementare: <A+<C=180º,<B+<D=180º-într-un patrulater inscriptibil,unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă

Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre - efectuarea de înmulţiri şi. Reguli de calcul 2 4 3 şi 4s-o zecime prin lipsă=3,1; o zecime prin adaus=3,2 1 1 1 h g a a a aparţine nuaparţine inclusă include Ф-mulţimea (nu are niciun element) unei mulţimi=câte elemente are acea mulţime. Mulţimi carenu au element ∈ ∉ ⊂ ⊃ − − vidă Cardinalul disjuncte = Mulţimi * e comun Doi pepeni erau la fel de mari. Primul a fost tăiat în 12 părţi egale şi Crina a luat 8 din ele. Al doilea a fost tăiat în părţi egale şi Marius a luat 12. Dacă cei doi au primit la fel de mult, în câte părţi a fost tăiat al doilea pepene Pbinfo problema #391 Se dau n perechi de numere naturale nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie. Calculaţi suma celor n fracţii, aducând rezultatul la forma ireductibilă Programul afișează pe ecran numerele P Q, separate prin exact un spaţiu, reprezentând numărătorul şi numitorul fracţiei sumă, adusă la forma ireductibilă

AcademiaABC - Matematică clasele a III-a - și a IV-

 1. e cea mai mică valoare şi să se afişeze de câte ori apare ea în şir
 2. 7 19 - ; au num itorul < num ărătorul. Ex. ; 4 18 - ; au num itorul = num ărătorul. Ex num ărător num itor subunitare supraunitare echiunitare Fracţii ( 3 5 341 . ; 5 341 9 16 - , care nu se pot sim plifica. Ex. ; 14 25 15 5 - , care se pot sim plifica. Ex. 18 6 2 8 - ; se recunosc astfel: 2 12 3 8 3 12 = = ⋅ = ⋅ ireductibile reductibil
 3. 3. Variabilele f si fd, declarate alăturat, memorează în câmpurile x si y numărătorul, respectiv numitorul câte unei frac tii. Scriet i o secvent ă de instruc tiuni care să memoreze în variabila fd frac tia obt inută prin scăderea fracției 1/2017 din fracția memorată în variabila f
 4. e printr-o singura parcurgere a unui sir dat de numere reale atât elementul cel mai mic cat si frecventa apariției acestuia
 5. lor în funcţie de contextul în care au fost definite 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, unde a şi │mai mult de o │ │b sunt numere │cifră │ │naturale │• Împărţirea cu │ │5. │şi a fracţiilor │formă de fracţii │ │zecimale │zecimale. │ │2..
 6. Variabilele întregi fx şi fy memorează numărătorul, respectiv numitorul unei fracţii. Scrieţi o secvenţă de instrucţiuni C/C++ care să memoreze în variabilele întregi dx şi dy numărătorul, respectiv numitorul fracţiei obţinute prin scăderea fracției 1/2017 din fracţia menţionată mai sus. (6p.) 4
 7. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă şi numai dacă ultima cifră a numărului este o cifră pară. Criteriul de divizibilitate cu 5 Se numeşte expresie algebrică o succesiune de numere şi sau litere legate între ele prin operaţii aritmetice - fracţii echiunitare: (fracţii care au numărătorul egal cu numitorul):;

Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10 . diviziuni ale unui întreg: doime, treime zecime; reprezentări prin desene; înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10 000. 7 ore. - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și efectuarea înmulțirii. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 1000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau de două cifre Conținuturi vizate: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 1000 000 Domeniul cognitiv: Cunoaștere ITEM 5 2. Împărțirea numerelor naturale mai mici decât 1 000 000 la un număr de o cifră (cu rest 0) - determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii (de exemplu: după câte zile au apărut părțile componente ale noii plante, ce s-a întâmplat cu părțile vechi ale seminței).

7. Fracţii Definiţie: O pereche de numere naturale a şi b, cu b≠0 scrisa sub forma a supra b se numeşte fracţie ordinară. O parte a unei fracţii se numeşte unitate fracţionară. Numitorul ne arată în câte părţi egale s-a împărţit întregul. Fracţia care are numărătorul mai mic decât numitorul, se numeşte fracţie subunitar În scrierea unui număr, cifrele au valori diferite în func˛ie de pozi˛ia pe care o au în scrierea numărului. 49 590 354 207 ↓ ↓ sute zeci de mii Un număr se citeˇte de la stânga la dreapta, rostind numele ordinului (sute, zeci, unită˛i), apoi numele clasei respective. Clasa milioanelo Pentru a se putea şti şi ziua, când becurile sunt stinse, dacă un bec este alb sau galben, elevii de la o şcoală au scris pe fiecare stâlp un număr. Numărul de pe stâlpii cu număr de ordine impar reprezintă numărul de becuri albe ce sunt în partea stângă a stâlpului (exclusiv stâlpul respectiv) Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc se ignoră. De exemplu, dacă n=9183792, atunci a=918, iar b=792. Să se determine cel mai mare divizor comun al lui a și b. 21.Să se determine suma şi produsul a două fracţii date. 22.Se dau n perechi de numere naturale, nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie · Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor · Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare Fracţii zecimale · Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie.

Formule matematice cls

Scrieţi toate numerele generate de program care au prima cifră 5. (6p.) astfel încât algoritmul obţinut să afişeze valoarea expresiei n2 dacă numărul citit pentru n este impar şi respectiv 0 dacă numărul Exemplu: pentru n=20 se va afişa valoarea 12 (12, 18 şi 20 au câte 6 divizori, iar 12 este. echiunitare (numărătorul este mai mare decât numitorul şi respectiv egal cu numitorul, de exemplu 6 5, 8 8). Cu ajutorul fracţiilor ordinare pot fi efectuate operaţii simple de aritmetică: adunarea, înmulţirea, etc. a) Adunarea (scăderea) fracţiilor: pentru a aduna (scădea) fracţiile este necesar de a le aduce mai înt Săpre- ii punem acum că, timp de un minut, eu am mers înainte, pă care m-am întors şi am mai mers un minut (adică m întors la locul de unde am plecat). în acest caz, tanţa dintre mine şi tramvaiul pe care l-am întîlnit redus în primul minut cu-ţ , iar în al doilea minut (cînd mvaiul mă ajungea din urmă), cu — Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural cu exact 5 cifre şi construieşte în memorie o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 1 la 5, formată astfel: - elementele de pe linia 1, au toate valoarea egală cu cifra unităţilor numărului citit; - elementele de pe linia 2, au toate valoarea egală.

Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul ITEMULUI PROFIL 0 1000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau de două cifre Conținuturi vizate: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 1000 000 Domeniul cognitiv: Cunoaștere ITEM 5 26. Să se determine câte triplete de valori consecutive dintr~o listă de întregi au proprietatea ca una să fie egală cu suma celorlalte două. 27. Să se memoreze intr-o listă liniară notele celor n (n<=30) elevi dintr-o clasă la disciplina informatică. Lista va conţine numele elevilor, numărul de note iar media se calculează. a

1 Se citeste un cuvant avand maxim 30 de caractere. Sa se afiseze pe cate o linie toate prefixele cuvantului . 2. 2 Se citeste un cuvant avand maxim 30 de caractere. Sa se afiseze pe cate o linie toate sufixele cuvantului. 3. 3 Se citesc doua cuvinte c1 si c2 formate din litere mici

Matematica Mai Usoara Matematica Mai Usoara este un

 1. Fractii zecimale. 1. Scrierea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub forma de fractii. zecimale. Transformarea unei fractii zecimale, cu un numar finit de zecimale nenule, intr-o fractie ordinara.. 7. 2. Aproximari Operatii cu fractii zecimale: adunare, scadere, inmultire, ridicare la putere
 2. Scaderea cu numere zecimale. Scaderea cu numere zecimal
 3. Se citesc de la tastatură n, numărul de cuburi, n50, şi o succesiune de n numere de culori, de la 1 la 10. Dacă la cerinţele a, b, c sunt mai multe soluţii, se vor preciza toate. Exemplu: n=15 culorile 5 2 5 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 2 se va afişa a. 3 b. 2 3 c. Pozitia 10
 4. De la 10 la 80 sunt 80 - 10 + 1 = 71 de numere de două cifre, deci s-au folosit 71 ⋅ 2 = 142 de cifre. Pentru numerotarea cărții s-au folosit 9 + 142 = 151 de cifre. 1
 5. b) 22 de cărţi a câte 50 şi 90 de pagini au împreună 1 340 de pagini. Câte cărţi sunt de fiecare fel? 6. Rezolvaţi prin metoda figurativă problema: a) Tata are 44 de ani, iar fiul are 16 ani. Cu câţi ani în urmă tatăl a fost de 3 ori mai mare decât fiul? b) Într-o bibliotecă sunt 458 de cărţi în 3 limbi străine
 6. Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience
 7. Fie următoarea secvenţă de algoritm: ┌execută │ citeşte a,b │cât timp (a<b sau b=0) └ nr=0 ┌cât timp c>b execută │ a=a-b │ nr=nr+1 └ scrie nr, ,a a. Ce se va afişa decă valorile iniţile ale variabileor a şi b sunt 54 si 10. b. Daţi un set de date de intrare pentru care se va afişa 3 şi 0. c

Autori : Dumitru Busneag, Dana Piciu, Florentina Boboc Editura Craiova 199 Culegereproblemegimnaziu-121203144139-phpapp01.pdf [eljq32o6x741]. ADRIAN STAN Dreptul de copyright: Cartea downloadată de pe site-ul www.mateinfo.ro nu poate fi publicată pe un alt site şi nu poate fi folosită în scopuri comerciale fără specificarea sursei şi acordul autorulu Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo Dintr-o urnă cu bile albe şi negre se extrage pe rând câte o bilă, de n ori. Afişaţi câte bile albe şi câte negre au fost extrase. Să se facă un test de înmulţire cu două numere cuprinse între 0 şi 10, generate de calculator, care să cuprindă cel mult 5 încercări. VI. Tablouri cu o dimensiune (vectori

Dintr-o urnă cu bile albe şi negre se extrage pe rând câte o bilă, de n ori. Afişaţi câte bile albe şi câte negre au fost extrase. Să se facă un test de înmulţire cu două numere cuprinse între 0 şi 10, generate de calculator, care să cuprindă cel mult 5 încercări 1 000 000 la un număr de o cifră (cu rest diferit de 0) 2. Împărțirea numerelor naturale mai mici decât . 1 000 000 la un număr de două cifre (cu rest diferit de 0) 3. Aflarea numărului necunoscut 2.5. 5.1 - efectuarea de împărţiri la 10, 100, 1 000 - efectuarea de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre în concentrul. 0. Fractii zecimale. 1. Scrierea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub forma de fractii. zecimale. Transformarea unei fractii zecimale, cu un numar finit de zecimale nenule, intr-o fractie ordinara.. 7. 2. Aproximari Operatii cu fractii zecimale: adunare, scadere, inmultire, ridicare la putere 3. Fie cercul de centru O şi de rază OA 5 cm, şi cercul de centru O şi de rază OB 10 cm, punctele O, A şi B fiind coliniare în această ordine. Segmentul AB are lungimea egală cu: a) 5 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 20 cm e) 25 cm. 4. Un pătrat are aria egală cu 100 cm2

Înmulțirea unui număr mai mic decât 1 000 000 cu un număr de o cifră. 3. Înmulțirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre 4 10. X ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL. 0 - 1 000 000 1. Proprietățile înmulțirii. 2. Recapitulare 3. Evaluare 4 11. XI ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL. 0 - 1 000 000 1 dacă x şi y sunt impare, 11 x este impar, 9y este impar, iar suma a două numere impare este întotdeauna un număr par, deci 11 x + 9y este divizibil cu 2. Rezultă că numărul 2 A este divizibil cu 2 de la paranteza 11x + 9y, încă o dată cu 2 de la paranteza x+y şi cu 5. Deci numărul A este divizibil cu 2 şi cu , deci cu 10 Jocul este o acţiune specifică, ı̂ncărcată de sensuri şi tensiuni, ı̂ntotdeauna desfă-şurată după reguli acceptate de bunăvoie şi ı̂n afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, ı̂nsoţită de simţăminte de ı̂nvăţare şi de ı̂ncredere, de voioşie şi destin-dere, [13] 2. Într-o şcoală, mai puţin de 200 de elevi s-au înscris într-o competiţie. Dacă se formează grupe de câte 6, de câte 7 sau de câte 8 elevi, rămâne mereu un grup format din 5 elevi. Câţi elevi s-au înscris în competiţie? 3. Arătaţi că numerele n + 4 şi 3 13 n + , cu nÎ¥ , sunt prime între ele. Teme pentru portofoliu 1 Multitudinea şi complexitatea acţiunilor integrate în predare necesită, totodată, activitatea de pregătire a acestora şi ulterior, acţiuni de evaluare, autoevaluare de corecţie, ameliorare şi reglare a procesului învăţării. Prin urmare, predarea include şi acţiuni de proiectare, de analiză, prelucrare şi pedagogizare a.

aparţine nu aparţine inclusă include Ф-mulţimea nu are niciun element unei mulţimi=câte elemente are acea mulţime Mulţimi care nu au element ∈ ∉ ⊂ ⊃ 4. Scrieţi patru fracţii subunitare care au numitorul 8 _____ 5.Scrieţi patru fracţii supraunitare care au numărătorul 9 _____ 6. Scrieţi patru fracţii echiunitare _____ 7. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel (series) - şi, pentru a nu exista o discrepanţă între spaţiul alocat acestora (primii cinci termeni ai unei serii pot avea fiecare câte 2 cifre sau 20 de cifre) am alocat cca 100 de caractere (cifre plus virgule şi spaţii despărţitoare) fiecărei enumerări (evident, unde s-a putut acest lucru: clasa primelor Wiferich, de.

Scribd este cel mai mare site din lume de citit social și publicare. Formule matematica gimnaziu. Deschideți meniul de navigare. Închidere sugestii Căutare Căutare. ro Change Language Schimbați Limba. close men (5p) SUBIECTUL III (30 puncte). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 1. O sală de clasă cu lungimea de 10,8 m, lăţimea de 6 m şi înălţimea de 4 m, care are o uşă de 1,80 m înălţime şi 1,20 m lăţime şi trei ferestre dreptunghiulare cu dimensiunile de 2,5 m şi 2 m, se văruieşte (pereţii şi platforma) - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifr

Aflaţi perimetrul trapezului isoscel cu: a) bazele de 3x, 1,3x şi laturile neparalele de 3,6m; b) bazele de 6x, 2,7x şi laturile neparalele de 4,2m; c) bazele de 8,5x, 3,05x şi laturile neparalele de 5,1m; d) bazele de 9,4x, 5,8x şi laturile neparalele de 10,4m; e) bazele de 11,5x, 9,4x şi laturile neparalele de 6,6m. 15. O sumă. Prin urmare, procentul de subiecţi completă, proporţia de extrageri a bilei albe va fi de 0,0192 sau, altfel spus, cu scoruri CI cuprinse între 115 şi 125 este de 12,10% (39,44% - 27,34%), că din 10.000 de extrageri a câte unei bile din urna completă, bila albă va ceea ce înseamnă că aproximativ 121 de subiecţi au scoruri CI. Predarea -învăţarea mărimilor (lungimea, capacitatea vaselor, masa, timpul, valoarea) se realizează. în condiţii simultane prin activităţi directe de măsurare cu ambele clase, folosindu-se unităţi de măsură. în funcţie de conţinutul specific fiecărei clase. În clasa pregătitoare, din motive de localizare în spaţiu. 39

(PDF) Matematica clasele a III a a IV a Mădălina

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0 - 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10 - citirea unui număr şi scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ litere - identificarea, într-un număr, a cifrei unităţilor/ zecilor/ sutelor/ miilor - compunerea şi descompunerea. 5. Fişierul text numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (0 ≤n≤5000), iar pe a doua linie n numere naturale de cel mult 9 cifre fiecare, separate prin câte un spaţiu. Să se scrie un program care citeşte n, apoi cele n numere naturale din fişierul numere.in şi scrie în fişierul numere.out, pe câte o linie fiecare, numerele de pe a doua linie a fişierului numere.out. Observăm că primele 90 de elemente din A se obţin pentru c = 1, următoarele 90 pentru c = 2 etc., deci cele 1 000 de elemente se împart în 11 grupe a câte 90 de elemente şi o grupă de 10 elemente (pentru care c = 12). Astfel, cele 6 resturi Matematică. Clasa a V- Create your thread, post your opinion, discuss with other membe

Matematica by Stefan Mitoi Daniel - Issu

Dacă m şi n sunt pare atunci numărul de cămăruţe vizitate este mn − 1 iar cantitatea de hrană maximă culeasă este suma cantităţilor de hrană din toate cămăruţele cu excepţia celei care are cea mai mică cantitate şi se află pe linia i şi coloana j şi i + j este număr impar. Traseul este determinat de o parcurgere pe. 12. Un număr de cel mult 30 de sportivi, se pot organiza în grupe de câte 3, de câte 4, sau de câte 6 persoane. Determinați numărul sportivilor. 13. Sandu are mai multe plăcuțe dreptunghiulare, cu dimensiunile 6 cm, respectiv 9 cm. Care este numărul minim de plăcuțe, de acest fel, din care Sandu poate forma un pătrat? 14 ANEXE din 10 aprilie 2020 privind programele pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2019-2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 bis din 17 aprilie 202

Sorin Borodi - teste de matematica, subiecte examene

Ce sunt şi ce proprietăţi au imaginile virtuale şi obiectele virtuale? Dispersia luminii. Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare. Tipuri de fracţii. Clasificarea fracțiilor ordinare în fracții subunitare, fracții echiunitare și fracții supraunitare. Transformarea fracţiilor ordinare cu numitorul putere a lui 10 în. Tipul de date (data type) float poate stoca de obicei o valoare de până la 1.7976931348623E + 308 (dependentă de platformă) și are o precizie maximă de 14 cifre. PHP are următoarele funcții pentru a verifica dacă tipul unei variabile este float: is_float() is_double() - alias of is_float() Verificați dacă tipul unei variabile este float